PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Winter, Mårten Söffringsson, kyrkoherde Hauho


Ritva Winter
09.02.08, 19:13
Stockholms stads tänkeböcker har en hel del av intresse för den som forskar på finska släkter, det förekommer en hel del rörande arvsskiften, handel och - brottslighet.

4.7.1579 nämns ovanstående kyrkoherde i samband med ett arvsskifte, han har utfärdat ett släktintyg.

Enligt notering kallar Akiander denne kyrkoherde för Henriksson. Om någon har tillgång till Akiander i bokhyllan vore jag mer än tacksam för en kontroll av uppgiften. Jag vet att Söffring Pedersson Juusten var kyrkoherde i Hauho 1541 - 72 och verkade som lagläsare/vice häradshövding där, så en Mårten Söffringsson är verkligen intressant.

Kari Kukkanen
11.02.08, 10:12
Akiander Herdaminne I s. 147-8:
Severinus Juusten 1550-1578. Se Porthan 1. e. p. 711. Hans son Bengt Söffringsson Juusten var amiral och
s. 148
kallade sig adlad Gyllenlood. Se Porthan l. c. p. 711. Stjernmans Svea och Götha Höfdingaminne II. 377.
Mårten Henriksson Winter 1578-1580. Erhöll genom kongl. bref af 18 juli 1582 skattfrihet för Jokiois hemman i Tuulois.
Thomas Laurentii, Tammelensis, 1581-1614, var förut rektor scholae i Wiborg. Se Porthan l. c. p. 626. Alopaeus l. c. p. 18. Herkepaeus l. c. p. 10.
Man har i behåll ett af honom utfärdadt prestbetyg, så lydande:
«Bekänner jag Thomas Laurentii, kyrkoherde i Hauho soken och gör veterligt härmed, att denne brefvisare Nils Eriksson från Tuulois soken Juttila by är lagligen sakfälld för edsöre till en stor summa penningar, hvilket han eller hans ägor aldrig äro till att betala. Och är kommen dertill obetänkt anno 1588 och nu först anklagas. Hvarföre nödgas han nu begifva sig till att tigga och begära af godt folk någon hjelp. Löntagandes af Gudi. Dat. i Hauho 23 juni 1595«. Se Arvidssons Handl. X. 219.

Det är allt som står om dessa präster i det här stället

Kari Kukkanen

Ritva Winter
11.02.08, 10:38
Då ska vi kontrollera det kungliga brevet för att se om mysteriet kan lätta.

MSW blev kyrkoherde i Wiborg 1582 och dog där 1586, har kunnat följa hans son och några ättlingar i Estland.

Tusen tack för hjälpen!

Ritva Winter
27.02.08, 10:05
En felskrivning i Stockholms tänkebok förefaller osannolik då namnet är avskrivet från ett uppvisat dokument. Kyrkoherden i Hauho 1579 bör därmed heta Mårten Söffringsson Winter även om kungligt brev om detta saknas i SRA/Sth.

Kungl brev 18/7 1582 ang skattefrihet för Jokiois hemman i Tuulois för Mårten Henriksson Winter har inte kunnat återfinnas i SRA/Sth. Det lär dock inte vara ovanligt, avskrift av brev av denna typ kan ibland i stället återfinnas i resp Landsarkiv som bilaga till jordeboken. Det kan vara därifrån Akiander fått uppgiften.

Tuulos var en kapellförsamling till Hauho åtminstone redan 1540. Fram till 1593 saknas uppgift om kaplaner. Det vore märkligt - men inte omöjligt - att två Mårten Winter samtidigt tjänstgjorde inom samma församling. Om Mårten Henriksson W innehade en gård i Tuulos kanske han tjänstgjorde där som kaplan/hjälppräst? Alternativt tjänstgjorde han en kortare tid än som är angivet. Dessutom, 1582 anges som kyrkoherde i Hauho Tomas Laurentius Tammelensis (1581-1614).

Namnet Mårten Henriksson Winter är säkerligen korrekt. Denne kan vara bror till lotsen Tomess Hendersson Winter i Viborg, som hade en tämligen dramatisk upplevelse i Revals hamn. Han nämns 1557, 1559, 1560. Möjligen är kyrkoherden i Kisko 1639-1657, Henricus Thomae Winter/us, en ättling till denne Tomess. (En Henrik Tomas W ägde två tomter i Viborg som 1634 stått öde i 22 år. Henricus Thomae var kaplan i Kisko, därefter kyrkoherde i Kexholm 1617-1639. Johannes W, kaplan i Kisko. är hans son.)

Ytterligare en Henriksson Winter är Christianus Henrici, kaplan Åbo slott 1574, senare kyrkoherde i Umeå och slutligen i Björneborg, där han också kan ha varit skolmästare. Denne är möjligen identisk med skolmästaren i Örebro Christianus Henrici (utan släktnamn) 1555-1561.

Om Mårten Henriksson inte bär släktnamnet Winter blir det en helt annan utredning, det finns ett antal med namnet inom prästeståndet.

Efter ett tips i Suku-Forum har jag hittat förteckningar över präster i HisKi, under 'uppgifter om församlingen'.

Utdrag ur Stockholms stads Tänkebok iiii julij 1579, nedan (läggs in med hjälp av administratören).