PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Ulrik Kostfeldt


Canth
04.03.12, 02:38
Hej!

Min anfader Johan Kant var ombudsman åt en Ulrik Kostfeldt vid ett mål i Söderköpings (Östergötland, Sverige) rådhusrätt 1719 26/10:

"Infant sig äfter den Låfl:e Rådstugu Rättens
Resolution af d 21 hujus Hr Borgmästaren
Joh: Nordman Kiärande till Hr Cossfelt.
Sammaledes inkom Hr Ulric Cossfeltz ombudz-
man Sr Johan Canth, insinuerandes en ur-
sächtz skrift att i dag comparera bredewijd
en vidimerat copia af Höglofl:e Kongl: Giötha
HåfRättens Bref af d: 17 Octobr: 1719 till
Högacktat Hr Borgmästaren Johan Ernst uti
Linkiöping med befallning att uti Saken
emellan Hr Borgmästaren Joh: Nordman
och Hr Ulric Cossfelt Ransaka och dömma;
hwarföre med samma saak differeres till
bem:te Hr Borgmästares ankomst."

När jag googlat på Kostfeldt har nästan alla träffar hamnat i Finland. Vet någon vem denna Ulrik Kostfeldt var?

Min anfader tog avsked som mönsterskrivare vid Östgöta kavalleriregemente 1715 4/10 och sedan följer några år då hans hemvist och tjänst är okända. Hans svåger Abraham Adrian, borgare och hattmakarmästare i Helsingsfors, var flykting i Sverige under stora ofreden. Min teori är att det finns en korrelation mellan dessa två händelser. Något som kanske kan styrkas med hjälp av denna Kossfeldt. Okänt om han också var flykting.

Jag har endast funnit detta:

3995 Maria Gierkens, Kiöpmans Enka
b: 7. l: nej. gm: Kossfelt [Kostfelt], Kiöpman.

Källa: http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting38.htm

I http://www.genealogia.fi/genos/43/43_61.htm finner man ett intressant samband samband mellan släkterna Adrian och Kostfeldt genom släkten Bock, Abraham Adrian var dessutom i "första" äktenskap gift med en Maria Bock, vilket inte tas upp där. Alltså Leonard Adrians fader.